Skip to main content

Tekoja Haminan hyväksi

Kunnissa päätetään suomalaisten arkeen kaikkein suorimmin vaikuttavista asioista. Kokoomus haluaa edistää haminalaisten hyvinvointia, sujuvaa arkea sekä monipuolisen kaupungin vetovoimaa lisääviä toimia.

Tulevaisuuden Haminaa katsotaan luottavaisin mielin ja rakentavalla yhteistyöllä.

Kuntapoliittinen ohjelma 2021-2025

Maailmanluokan pikkukaupunki

Kotikaupunkimme Haminan elinvoimaisuuden vahvistaminen on Haminan Kokoomuksen tärkein tavoite tulevalla valtuustokaudella. Katsomme sen olevan tärkein edellytys sille, että voimme huolehtia kuntalaisten tarvitsemista hyvinvointipalveluista sekä varmistaa yrittäjille ja yrityksille kilpailukykyiset toimintaedellytykset Haminassa. Vakaa talous luo turvaa.

Haminan historia ja ulkoiset lähtökohdat antavat hyvän perustan kaupungin kehittämiselle. Kaupunkikuntamme historiallisine keskustoineen sekä maaseutukylineen on mielestämme haastava, mutta kiehtova lähtökohta kaupungin tulevaisuutta rakennettaessa. Pidämme tärkeänä, että kaupunkia kehitetään tasapainoisesti sen monimuotoisuudesta huolehtien. Etätyö ja monipaikkaisuus avaavat mahdollisuuksia uusillekin asukkaille löytää koti juuri Haminasta.

HaminaKotka Satama Oy on vakiinnuttanut asemansa ja elinvoimaisuutensa. Haminan ja Kotkan satamanosien kehittäminen niiden omista erityispiirteistä lähtien on osoittautunut valtavaksi vahvuudeksi.

Olemme selvinneet teollisuuden rakennemuutoksesta ja saaneet poikkeuksellisen ison, vakaan ja kansainvälisen toimijan entisen paperitehtaan alueelle. Googlen toistuvat miljardi-investoinnit ovat yksi merkki siitä, että Hamina on koettu hyvänä toimintaympäristönä ja että sen päätöksentekoon ja hallintoon luotetaan. Myös Fintoil Oy:n sadan miljoonan euron investointipäätös mäntyöljyn tislaamolaitoksen rakentamiseksi Haminan nestesatamaan kertoo, että Hamina nähdään potentiaalisena kotipaikkana uuden ajan teolliselle toiminnalle.

Hamina on yksi merkittävimmistä varuskuntakaupungeista maassamme. Koko itsenäisyyden ajan se on toiminut maavoimien reservinupseerikoulutuksen ja sitä tukevien puolustusvoimien yksiköiden kotikaupunkina. Varuskunnan läsnäolo niin kaupungin keskustassa kuin harjoitusalueillaan keskustan ulkopuolella on arkipäivää. Kiitos hyvän yhteistyön, Puolustusvoimien läsnäolo kaupungissa on vahvistunut ja olemme saaneet tänne uusiakin yksiköitä, kuten Rakennuslaitoksen keskusyksikön.

Kaikki edellä mainitut hankkeet ovat tuoneet ja tuovat alueelle runsaasti työtä ja työpaikkoja. Arvostamme yhteistyötä toimijoiden kanssa ja haluamme edelleen vaalia sitä. Haluamme huolehtia siitä, että täällä jo olevat yritykset kokevat kaupungin hyvänä paikkana toimia ja kasvaa. Elinvoimaisuuden vahvistaminen edellyttää myös uutta yritystoimintaa ja niiden kautta uusia työpaikkoja. Siksi haluamme panostaa asioihin, jotka vahvistavat Haminan ja koko seudun vetovoimatekijöitä sekä lisäävät edellytyksiä myönteisen yritysilmapiirin kehittymiselle kaupungissamme.

Runsas saaristo on yksi Haminaan olennaisesti kuuluva piirre. Haminan Kokoomus haluaa vaalia Itäisen Suomenlahden kansallispuiston monimuotoisuutta ja samalla kehittää saaristomatkailun ja -retkeilyn palveluja. Alan yritysten toimintaedellytyksistä huolehtiminen paikallisten ja vierasveneilijöiden tarpeita silmällä pitäen on yksi tavoitteistamme. Huvivenesatama monipuolisine palveluineen on saaristomatkailun ehdoton vetovoimatekijä ja sen kehittäminen on tärkeää. Haminan Kokoomuksen mielestä itäiselle Suomenlahdelle suuntautuva huvivenematkailu on mahdollista moninkertaistaa ja katsoo, että se edellyttää koko rannikkoseudun yhteistyön lisäämistä palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Haluamme kehittää Haminaa maailmanluokan pikkukaupunkina, jossa kuntalaisilla on hyvä elää ja yrityksillä turvallista toimia.

Nyt tarvitaan rakentajia

Juuri nyt elämme poikkeuksellista, koronapandemian akuuttivaiheen aikaa. Tämän kriisin jälkiä korjataan kuitenkin vielä pitkään. Pandemian negatiiviset vaikutukset ovat heijastuneet erityisesti palvelualoille ja matkailuun lomautuksina ja irtisanomisina. Useita yrityksiä on ajautunut selvitystilaan liiketoimintojen täydellisen pysähtymisen takia.

Taloudelliset vaikutukset ovat laajat. Oman lukunsa on myös itärajan matkailu- ja ammattiliikenteen radikaali hiljentyminen. Tämäkin on vaikeuttanut monien haminalaisten ja koko seudun yritysten liiketoimintoja. Koronan ei uskota laantuvan nopeasti. Sen aiheuttamien sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien korjaamiseen menee vuosia.

Tällaisissa olosuhteissa on tärkeää löytää yhteisiä tavoitteita ja asettua niiden taakse laajalla rintamalla. Vaikeina aikoina tarvitaan rakentajia ja tähän rakennustyöhön me Kokoomuksessa vastuunkantajina olemme valmiit.

Vuoropuhelu, yhteistyö ja osallisuus

Haminan Kokoomus haluaa lisätä vuoropuhelua kaikkien kotikuntamme kehittämiseen osallisten eli kuntalaisten, yritysten, yhdistysten ja järjestöjen, kaupungin hallinnon sekä päättäjien kesken. Haluamme myös lisätä erityisesti eteläisen Kymenlaakson kuntien ja kaupunkien välistä yhteistyötä. Katsomme, että monet tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhkat ovat yhteisiä.

Rakentava vuoropuhelu ja yhteistyö edellyttää avoimuutta ja toisten mielipiteiden kunnioittamista. Haminan Kokoomus toivoo, että keskustelussa vältetään ylilyöntejä ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa helposti leviävät virheelliset tiedot oikaistaan.

Haminan Kokoomus toivoo kuntalaisten osallistuvan aktiivisesti kaupungin hankkeita koskeviin keskusteluihin. Tästä on jo kuluneella kaudella saatu hyviä kokemuksia. Asukaskyselyiden pohjalta on suunniteltu mm. Kesäpuiston uudistaminen ja Suurlipun aukion ympäristö.

Me Kokoomuksessa näemme yhteisöllisyyden tärkeänä sosiaalisen turvallisuuden ja elinvoiman lähteenä. Haminalla ja haminalaisessa kulttuuri- ja urheiluelämässä on monia sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat vuosien ja vuosikymmenien ajan vahvistaneet osallisuutta.

Hamina Tattoo on yksi merkittävistä suomalaisista, kansainvälisen tason tapahtumista, jonka myötä Haminan Bastionista on tullut foorumi monille muillekin kulttuurialoille. Samalla se on elävöittänyt myös haminalaisten omaa kulttuurinharrastusta.

Liikunnan harrastaminen on yhteisöllisyyttä vahvistava tekijä siitä riippumatta, millä tasolla liikuntaa ja urheilua harrastetaan. Haminan Kokoomus pitää tärkeänä, että kaiken ikäiset haminalaiset voivat harrastaa kotikaupungissaan monipuolisesti eri lajeja, ja että niille on tarjolla hyviä suorituspaikkoja. Vapaaehtoisvoimin pyöritettävää seurojen urheilu- ja liikuntatoimintaa kaupungin tulee tukea taloudellisesti tasapuolisin ehdoin.

Kunnilla ja kaupungeilla on urheilussa omat keihäänkärkensä. Myös haminalaisia urheilijoita ja joukkueita on noussut vuosikymmenien aikana korkeimmalle kansalliselle ja kansainvälisellekin tasolle. Mielestämme haminalainen huippu- ja kilpaurheilu lisää kaupungin tunnettuutta ja vahvistaa Haminan myönteistä sekä elinvoimaista kuvaa. Sen rinnalla Kokoomus pitää erityisen tärkeänä, että haminalaisissa urheiluseuroissa lapset ja nuoret voivat harjoittaa monipuolisesti säännöllistä ja aktiivista liikuntatoimintaa osaavien ja vastuunsa tuntevien ohjaajien sekä valmentajien opastuksella.

Yritykset ja yrittäjät

Yritysten ja yrittäjien näkökulmasta kunnan hallinnolta ja päätöksenteolta odotetaan ennakoitavuutta ja luotettavuutta. Näitä ominaisuuksia voidaan vahvistaa ajantasaisella kilpailukyky- ja kasvuohjelmalla, jonka johtamiselle ja toteuttamiselle on asetettu kaupungin organisaatiossa selkeästi tunnistettavat vastuutahot.

Haminan Kokoomuksen mielestä kaupungin elinkeinopoliittiset linjaukset on päivitettävä heti valtuustokauden alussa ottaen huomioon mm. koronan vaikutukset yritysten ja yrittäjien toimintaan. Kaavoitusta tulee kehittää yritysmyönteiseen suuntaan ja erilaisia lupamenettelyjä nopeuttaa. Kuntakohtaisten linjausten ohella on arvioitava, miten Haminan ja Kotkan seudullisia vahvuuksia voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää yritysten ja yrittäjien toimintaedellytysten hyväksi.

Haminan Kokoomuksen mielestä nyt tarvitaan toimenpiteitä olemassa olevien yritysten tukemiseksi yleensä ja koronan aiheuttamien haasteiden yli erityisesti (pitovoima). Sen lisäksi tarvitaan toimia uusien yritysten saamiseksi Haminaan (vetovoima) unohtamatta kaupungin ja yritysten välisen vuorovaikutuksen lisäämistä. Avoimessa ilmapiirissä yhteisten haasteiden ratkominen päättäjien, viranhaltijoiden, yritysten ja yrittäjien kesken on mutkatonta.

Lisäksi kaupungin ja sen hallinnassa olevien yhtiöiden hankintaosaamiseen tulee panostaa enemmän. On pohdittava, kuinka hankintoja voidaan kohdistaa paremmin kaupungin ja seudun omien yritysten tuotteisiin ja palveluihin ottaen luonnollisesti huomioon olemassa oleva kilpailutuslainsäädäntö.

Kuntalaisten palvelujen kehittäminen

Haminan Kokoomuksen mielestä on tärkeää ymmärtää, että kuntalaisille tarjottavien hyvinvointipalvelujen ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttävät hyvää työllisyyttä ja väestökehityksen kääntämistä kasvuun sekä sitä, että yritysten ja yrittäjien liiketoiminta voi hyvin.

Haminan Kokoomus edellyttää, että järjestettäessä Kymsoten puitteissa sosiaali- ja terveyspalveluja lähipalvelujen säilyminen niin perusterveydenhuollossa kuin ikäihmisten hoivapalveluissakin turvataan kotikaupungissa. Sote-kuntayhtymän sekä sen omistajakuntien välisen vuorovaikutuksen parantaminen ja neuvottelumenettelyjen kehittäminen ovat kaikkien osapuolien etu.

Asumisen, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluja tulee kehittää niin, että kuntalaisille taataan laadukkaat ja tasapuoliset palvelut. Varhaiskasvatuksen erityiseen tukeen panostaminen, nepsy-valmentajien kouluttaminen, kaksivuotisen esiopetuksen kehittäminen ja koulukiusaamisen ennaltaehkäisy ovat esimerkkejä Kokoomuksen kannattamista lapsia ja lapsiperheitä tukevista toimenpiteistä, joita tulee jatkaa.

Kokoomus painottaa perusopetuksen keskeisinä tavoitteina oppilaan aktiivisuuden vahvistamista, opiskelun merkityksellisyyden lisäämistä ja onnistumisen kokemusten mahdollistamista jokaiselle oppilaalle. Koemme, että oppilaan kokemukset, tunteet, kiinnostuksen kohteet ja vuorovaikutus toisten kanssa luovat pohjaa oppimiselle. Opettajan tehtävänä on opettaa ja ohjata lapsia elinikäisiksi oppijoiksi ottamalla huomioon oppimisen ilon sekä kaikkien yksilölliset tavat oppia. Kokoomus pitää tärkeänä, että kouluilla ja opettajilla on tähän tehtävään riittävät resurssit.

Yhteistyö ja jatkuva keskustelu Ekamin kanssa luo Haminan nuorille ja alanvaihtajille joustavan väylän ammatillisiin opintoihin. Kansalaisopiston monipuolinen tarjonta on säilytettävä, sillä se mahdollistaa seniorien ja työikäisten itsensä kehittämisen mm. digiosaamisessa ja kielitaidossa. Vahva lukio antaa erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin. Kokoomuksen mielestä laadukas koulutus on eri toimijoiden yhteistyötä ja ottaa huomioon myös alueen työnantajien tarpeet.

Aktiivinen harrastustoiminta, urheilu- ja kulttuuritarjonta sekä matkailu Haminan vahvuustekijöinä

Aktiivinen harrastustoiminta on merkki sitä, että kuntalaiset uskovat tulevaisuuteen ja oman kunnan mahdollisuuksiin vaikeinakin aikoina. Siksi Haminan Kokoomuksen mielestä kunnan tulee voimavarojensa mukaisesti panostaa urheilu-, kulttuuri- ja muiden harrastusyhdistysten edellytysten kehittämiseen.

Suorituspaikkojen ja toimintatilojen sekä suoranaisen taloudellisen avustamisen lisäksi Haminan Kokoomus pitää tärkeänä, että myös päättäjien ja hallinnon yleinen myönteinen ja ymmärtävä suhtautuminen useimmiten vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan harrastustoimintaan vaikuttaa vetäjien ja toimitsijoiden motiiveihin. Haluamme, että tätä Haminassa jo nyt hyvällä tolalla olevaa toimintaa vahvistetaan entisestään.

Haminan Kokoomuksen mielestä urheilu-, kulttuuri- ja muut harrastusyhdistykset vahvistavat kaupungin yhteisöllisyyttä ja identiteettiä sekä on omiaan lisäämään kotikunnan ja kuntalaisten elinvoimaisuutta. Haminan ja koko eteläisen Kymenlaakson luontaiset edellytykset olla merkittävä kohde sekä kotimaiselle että kansainväliselle matkailulle ovat valtavat.

Haminassa poikkeuksellinen asemakaava, vaiherikas historia, lukuisat kulttuuritapahtumat sekä lisäarvona monipuolinen maaseutu ja meri ovat merkittäviä vetovoimatekijöitä matkailulle ja matkailuyritysten toiminnalle. Erityisenä kehittämisen kohteena on nähtävä Tervasaari, Haminan saaristo ja sen palvelut. Kasvun mahdollisuudet ovat valtavat ja ne pitää osata oikein hyödyntää. Haminan Kokoomus pitää erittäin hyvänä alueen laajempaa matkailuyhteistyötä oman toiminnan lisänä.