Kuntapoliittinen ohjelma 2017-2021

Kaikille hyvä Hamina tehdään yhdessä.

Hyvinvoiva Hamina
 • Pidetään yllä korkeatasoista varhaiskasvatusta, joka edistää lasten hyvinvointia.

 • Huolehditaan nuorten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista siten, että mahdollisia ongelmia ehkäistään ennalta.

 • Turvataan sekä perusopetuksessa että lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa laadukkaat, kilpailukykyiset ja riittävät resurssit.

 • Huolehditaan kaupungin henkilöstön työssäjaksamisesta, hyvinvoinnista ja ammattitaidosta, sillä niiden avulla kaupunkilaisille varmistetaan asianmukaiset palvelut.

 • Tuetaan ikäihmisten kotiasumista palveluilla, jotka tukevat ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä.

 • Turvataan kaupunkimme korkealaatuinen kuntoutusosaaminen, jotta se hyödyttää sekä kaupunkilaisia että ympäröivän maakunnan asukkaita.

 • Taataan kaikenikäisille leikki- ja liikuntamahdollisuuksia asuinalueiden kaavoituksessa.

 • Turvataan kattavat ja korkeatasoiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut kaikille haminalaisille.

 • Huolehditaan siitä, että haminalaiset saavat erikoissairaanhoitoa sujuvasti ja oikea-aikaisesti.

 • Säilytetään tasokkaat neuvolapalvelut.

Yhteisöllinen Hamina
 • Kaupunkilaisten on hyvä asua ja elää yhteisöllisessä Haminassa.​​

 • Kaupungin virkamiesten ja päättäjien on käytävä asukkaiden, yrittäjien ja yhteisöjen kanssa vuoropuhelua palvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että nämä tahot voivat ottaa asioihin kantaa jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

 • Suunnittelu perustetaan käyttäjien tarpeisiin.

 • Yhteistyötä lähikuntien kanssa kehitetään.

 • Lähiseudun tuottajien palvelutarjonta asetetaan etusijalle.

Elinvoimainen Hamina
 • Toteutetaan kaavoitus ja lupaprosessit nopeasti ja joustavasti, jotta ne palvelevat yritysten ja asukkaiden tarpeita.

 • Tehdään Hamina houkuttelevaksi asukkaille ja yrityksille viihtyisillä asuinalueilla ja yrittäjien tarpeita vastaavilla palveluilla.

 • Säilytetään ja kehitetään kaupungin historiallinen keskusta, ympäröivä maaseutu ja saaristo elinvoimaisena kokonaisuutena.

 • Hyödynnetään markkinoinnissa kaupungin erityispiirteitä: koko kaupunkiympäristöä, sekä varuskuntaa että meren ja rajan läheisyyttä.

 • Huolehditaan kaupungin julkisesta omaisuudesta asianmukaisesti laadittua suunnitelmaa noudattaen.

Turvallinen Hamina
 • Huolehditaan liikenneympäristön ja asuinympäristön turvallisuudesta sekä varmistetaan poliisin riittävä läsnäolo.

 • Huolehditaan pelastuslaitoksen toimintaresursseista ja pidetään puolustusvoimille soveltuvaa toimintaympäristöä yllä.

Terveen kuntatalouden Hamina
 • Menestyksen perustana ovat asianmukaiset talouskäytännöt kaupungin organisaatiossa ja kaupunkikonsernissa.

 • Huolehditaan siitä, että kaupunkilaisten kokonaisveroaste ei nouse ja että SOTE- ja maakuntauudistus toteutetaan Haminan talouspohjaa vahvistaen.

 • Verotuloja pyritään lisäämään panostamalla "Vetovoimainen asuminen" -hankkeeseen, asukasluvun lisäämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen.

© 2020 Haminan Kokoomus